/Files/images/08b2b636fedb1ac0883e.jpg

«Затверджено»

на спільному засіданні ради

школи і педагогічної ради

“____”_____________2013р.

Голова ради школи

___________Чернік І.В.

Директор школи

____________Кравчук В.Я.

ПРОГРАМА

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

«НАВЧАННЯ ДОБЛЕСТІ ТА СЛАВИ»

ЄЛАНЕЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

НА ПЕРІОД 2013 – 2018 РОКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

1.Назва:

«Програма військово-патріотичного виховання «Навчання доблесті та слави» учнів Єланецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на період 2013-2018 н.р.»

2. Підстава для розроблення :

-Конституція України (розділ 1 ст. 4 , розділ ІІ) «Права , обов¢язки, свободи людини та громадянина»;

- Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344;

- Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948 (зі змінами);

- Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 (зі змінами);

- Програми патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в

навчальних закладах України;

- Указ Президента України від 19 жовтня 2012 року № 604 «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

- Постанови Верховної Ради України від 21 травня 2013 року № 299-VII «Про відзначення 70-річчя звільнення України Червоною Армією від фашистських загарбників»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 360-р «Про затвердження плану заходів на 2013-2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

-План заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки.

3. Розробник : адміністрація Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів та Рада з військово-патріотичного виховання Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів .

4. Мета :

Формування особистості громадянина і патріота України з ціннісними поглядами; орієнтація, установка, мотивами діяльності і поведінки;виховання у учнів патріотизму, національної свідомості, любові до свого народу, відчуття своєї належності до України, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини; знання історії, звичаїв, обрядів, символіки.

5.Темін виконання :

початок - 2013 рік, закінчення -2018 рік .

6. Етапи виконання : щорічно .

7.Очікувані результати :

Виконання Програми дозволить :

- забезпечити утвердження в Україні патріотизму, посилення виховної складової в загальній системі формування в учнівської молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток особистісних рис громадянина Української держави, психологічних і професійних якостей;

- посилити формування у молоді поваги до України, її державних символів;

- посилити формування у молодіжному середовищі світоглядних ідеалів та цінностей, патріотичних переконань щодо відданості та вірності Українському народові, готовності до оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості;

- забезпечити злагодженість дій : громадсько-активна школа- громада селища-органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування- громадські установи-засоби масової інформації- родина ,

щодо здійснення системних заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання молоді.

8.Контроль за виконанням: адміністрація Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів та Рада з військово-патріотичного виховання Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів .

Загальні положення

Програма військово-патріотичного виховання «Навчання доблесті та слави» в Єланецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів (далі – Програма) забезпечує безперервність процесу виховання в учнів школи та громади селища патріотизму, духовності, формування національної самосвідомості, високих моральних якостей, необхідних для відданого служіння Батьківщині.

Прийняття Програми зумовлене необхідністю реалізації сучасної молодіжної політики і стратегії розвитку держави, посилення виховної роботи, спрямованої на подальший розвиток гуманітарної й соціальної сфер та підтримання у молоді мотивації до відданого служіння Українському народові шляхом забезпечення їх конституційних прав і свобод. З огляду на ці обставини, як і в кожно­му закладі освіти, у Єланецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів планування роботи з війсь­ково-патріотичного виховання молоді - це окремий розділ річного плану ро­боти та першооснова для створення проектів військово-патріотичного спрямування громадсько-активної школи.

Модель нашої школи «Школа-осередок громади» передбачає тісну співпрацю школи, громади селища, громадських організацій, що викликало необхідність у створені,відновлені різноманітних проектів та програм.

Програма військово-патріотичного виховання «Навчання доблесті та слави» Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів розроблена з метою формування, розвитку національної свідомості не лише у школярів,а й громадськості вцілому та орієнтована на учнівський, педагогічний,батьківський колективи, громаду селища .

Програма дасть змогу забезпечити ефективне здійснення заходів патріотичного виховання учнівської молоді та молоді селища через використання потужного потенціалу системи освіти України у взаємодії з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, закладами культури та релігійними організаціями із залученням до цієї роботи засобів масової інформації та використання мережі Інтернет, підвищити рівень професійної підготовки фахівців з питань патріотичного виховання молоді.

Визначення основних понять, що вживаються у Програмі:

патріотичне виховання - процес цілеспрямованого, систематичного, організованого та планомірного впливу на свідомість і поведінку молоді щодо формування почуття любові до Батьківщини через виховання високих громадянських, моральних, психологічних, професійних і фізичних якостей, необхідних для реалізації інтелектуального та творчого потенціалу особистості в інтересах всебічного розвитку суспільства, забезпечення безумовної готовності до захисту Вітчизни;

виховна робота – система заходів щодо впливу на свідомість, світогляд, волю і почуття молоді з метою формування у кожного з них моральних якостей особистості, готової свідомо виконувати службові обов’язки; розвитку у колективах загальної зацікавленості щодо підвищення рівня і якості вирішення завдань за призначенням;

інформаційне забезпечення – комплекс заходів щодо своєчасного доведення і роз’яснення молоді суспільно значущої інформації, інформаційної підтримки, розробки та реалізації заходів, спрямованих на формування іміджу держави;

культурно-просвітницька робота – комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня духовності, загальної, професійної та особистої культури молодого покоління, здорового способу життя, успадкування духовних та культурних надбань Українського народу;

захист від негативного інформаційно-психологічного впливу – комплекс заходів організаційного, інформаційного, психологічного характеру щодо попередження, послаблення, ліквідації наслідків впливу зовнішніх та внутрішніх джерел загрози інформаційно-психологічній безпеці громадян України.

Військово-патріотичне виховання – це систематична ціленаправлена педагогічна діяльність по формуванню в учнів високої патріотичної свідомості, почуттів вірності своїй Батьківщині, цілеспрямованість до виконання свого громадського обов¢язку, яка будується на таких принципах:

-відкритості ;

-виховання через соціальну значущу діяльність виховного процесу ;

-інтеграції зусиль всіх учасників .

Програма орієнтована на учнівський, педагогічний, батьківський колективи та громаду селища .

І. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Дана Програма розроблена у відповідності:

- Конституції України (розділ 1 ст.4 4 розділ ІІ ) «Права, обов¢язки, свободи людини та громадянина»;

- Концепції виховання громадянина України;

- Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

- Концепції допризивної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді;

- Програми патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в

навчальних закладах України;

- Указу Президента України від 19 жовтня 2012 року № 604 «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

- Постанови Верховної Ради України від 21 травня 2013 року № 299-VII «Про відзначення 70-річчя звільнення України Червоною Армією від фашистських загарбників»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 360-р «Про затвердження плану заходів на 2013-2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

-Плану заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки.

ІІ. Мета Програми

Формування особистості громадянина і патріота України, посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей.

ІІІ. Задачі Програми :

- проведення організаторської діяльності для створення ефективної системи військово-патріотичного виховання школярів ;

- формування ефективної системи військово-патріотичного виховання у школі, яка забезпечить оптимальні умови розвитку у кожного юнака і дівчини вірності Батьківщині, готовності приносити користь суспільству і державі ;

- виховання почуття гордості за Українську державу;

- формування високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу, визнання духовної єдності населення всіх регіонів України, спільності культурної спадщини та майбутнього;

- виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

- формування у молоді відданості та вірності українському народові, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості;

- формування здорового способу життя, прагнення до фізичного саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві;

- підтримка та пропагування сімейних цінностей;

- розвиток у учнів потреби у пізнанні культурно-історичних цінностей, стимулювання творчої активності .

Програма розрахована на період 2013 – 2018 роки.

ІV. Основні направлення по реалізації Програми

1. Розробка заходів направлених на військово-патріотичне виховання в урочний час .

2. Позакласна діяльність як умова виховання військового патріотизму в учнів школи .

3. Реалізація Плану заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки у Єланецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

V. Заходи по реалізації військово-патріотичного виховання учнів школи

№ пп Назва заходів Термін виконання Відповідальні

І.Заходи, направлені на військово-патріотичне виховання в урочний час

1. Проведення уроків, факультативів, засідань клубів, курсів за державними програмами з військово-патріотичного виховання: «Громадянська освіта», «Захист Вітчизни». Щорічно Вчителі з предметів: «Захист Вітчизни», «Історія України», «Я і Україна», «Українська література», «Світова література», «Художня культура», «Фізична культура» та курсу «Громадянська освіта», керівники факультативів.
2. Проведення інтегрованих уроків історії і літератури патріотичного спрямування. Щорічно Вчителі історії та літератури.
3. Проведення уроків у районному краєзнавчому музеї та бібліотеках: шкільній, районній дитячій та бібліотеці для дорослих. Щорічно Вчителі історії та літератури.
4. Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду із зазначеної проблеми. 2013-2018 роки Адміністрація школи, педагогічний колектив, рада з військово-патріотичного виховання.
5. Вивчення та апробація сучасних педагогічних технологій з військово-патріотичного виховання. 2013-2018 роки Заступник з виховної роботи Сулім С.В., педагогічний колектив.
6. Презентація науково-методичної літератури із військово-патріотичного виховання. 2013 рік Заступник директора школи з виховної роботи Сулім С.В., бібліотекар школи Маслова С.М.
7. Відзначення 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка (за окремим планом). 2014 рік Адміністрація школи, педагогічний, учнівський, батьківський колективи та громада селища.
8. Розробити та провести комплексне соціальне дослідження щодо стану патріотизму у родинах учнів Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. 2013 рік, 2018 рік Заступник директора школи з виховної роботи Сулім С.В.,практичний психолог школи Бєлєнкова О.М.

ІІ. Позакласна діяльність, як умова виховання військового патріотизму

2.1.Проведення масових заходів.
1. Заходи, присвячені річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Квітень, травень щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, Вища учнівська Рада.
2. Проведення місячника військово-патріотичного виховання та тижня «Обов’язок. Відповідальність . Совість», присвяченого Дню збройних сил України. Щорічно Заступник директора з ВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.,вчителі-предметники, класоводи та класні керівники, Вища учнівська Рада.
3. Участь в шкільних і районних заходах до Дня Збройних Сил України. Грудень, щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, Вища учнівська Рада.
4. Організація зустрічей з випускниками школи,які навчалися чи навчаються у закладах військового спрямування. Щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, керівник музею історії школи Чепурна-Травянко О.В., Вища учнівська Рада.
5. Екскурсії до районного краєзнавчого музею учнів школи . Щорічно Класоводи, класні керівники, Вища учнівська Рада.
6. Участь у загальношкільних та районних заходах, присвячених річниці визволення Єланця від німецько-фашистських загарбників. Березень, щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, керівник музею історії школи Чепурна-Травянко О.В., Вища учнівська Рада.
7. Участь у загальношкільних та районних заходах, присвячених річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників . Жовтень, щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, керівник музею історії школи Чепурна-Травянко О.В., Вища учнівська Рада.
8. Участь у загальношкільних та районних заходах, присвячених виводу радянських військ з Афганістану. Лютий 2013-2018 років Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, Вища учнівська Рада.
9. Постійно діючі та тематичні виставки – огляди мемуарної та історичної літератури, огляди періодичних видань, літературні огляди «Шляхами війни», «Перемога одна на всіх», «Не забудемо ніколи!», «Обов’язок. Відповідальність. Совість», Протягом 2013-2018 років Бібліотекар школи Маслова С. М., Вища учнівська Рада.
10. Участь у районному та обласному фестивалі-конкурсі «Різдвяні канікули». Січень, щорічно Вчитель музики, педагог-організатор Волченко Н.В.
11. Участь у обласному фестивалі-конкурсі вокального мистецтва «Співай, Україно!». Березень, щорічно Вчитель музики, педагог-організатор Волченко Н.В.
12. Участь у обласному фестивалі-конкурсі народного танцю «Веселі черевички». Квітень, щорічно Керівник танцювального гуртка Андрєєва О.М.
13. Створення експозаційних стендів та наочності, присвячених 200-річчю від дні народження Т.Г.Шевченка. Протягом 2014, 2015років Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., бібліотекар школи Маслова С.М., вчителі предметники.
14. Участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу художніх робіт «Доля дітей у роки Другої світової війни в малюнках учнів». Протягом навчального року Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., вчитель образотворчого мистецтва Мартинюк Л.С., Вища учнівська Рада.
15. Проведення історичних екскурсій, вечорів, літературно-історичних годин, уроків мужності, зустрічей поколінь , зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни та воїнами-інтернаціоналістами. Систематично 2013-2018 роки Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, керівник музею історії школи Чепурна-Травянко О.В. Вища учнівська Рада.
16. Перегляд художніх, хронікально-документальних фільмів про: - Велику Вітчизняну війну під рубрикою «Літопис Великої Перемоги», - збройні конфлікти та визвольну війну в інших державах (Афганістан, Югославія, Куба тощо). 2013-2018 роки Вчителі історії, класоводи, класні керівники, бібліотекар школи Маслова С.М.
17. Висвітлення у засобах масової інформації ( районна газета «Єланецький вісник», шкільна газета «В контакті», сайти школи, відділу освіти, молоді та спорту Єланецької РДА,сайти вчителів школи) хід заходів з військово-патріотичного виховання. Систематично Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, Вища учнівська Рада.
18. Участь у Всеукраїнській інформаційно-профілактичній акції «Відповідальність починається з мене». Щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,вчителі історії, вчитель курсу «Громадянська освіта».
19. Робота волонтерських загонів. Систематично Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., Вища учнівська Рада.
20. Робота військово-патріотичного клубу «Патріот». Систематично Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., керівник клубу,Вища учнівська Рада.
21. Робота клубу «Цікаві зустрічі». Систематично Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., керівник клубу,Вища учнівська Рада.
22. Участь у розширеному засіданні (учні, вчителі, громада селища, представники Єланецького районного військкомату) ради з військово-патріотичного виховання. 1 раз на семестр Адміністрація школи, рада з військово-патріотичного виховання.
23. Реалізація Плану заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки. 2013-2015 роки Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, керівник музею історії школи Чепурна-Травянко О.В., Вища учнівська Рада.
24. Організувати та реалізувати (по можливості)екскурсії, поїздки, подорожі класними колективами: - Миколаївський музей суднобудування і флоту; -Миколаївський обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми»; -Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна; -Музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. 1941–1944 рр.»; -Вознесенський художній музей імені Є. А. Кібрика; -Музей ракетних військ стратегічного призначення ( смт.Побузьке); -Очаківський військово-історичний музей ім. О.Суворова; -Музей «Партизанської іскри»в с.КримкаПервомайського району; -Районний краєзнавчий музейв містіПервомайську; -Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняноївійни 1941-1945 років» (м. Київ); -Шевченківський національний заповідник «Тарасова гора»; -Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Фальц-Фейна; -Природний заповідник «Єланецький степ»; -Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія» Національноїакадемії наук України. 2013-2018 роки Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники.
25. Відновити загальношкільний проект «Посади сад». щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, Вища учнівська Рада.
26. Відновити загальношкільне свято-звіт «За честь школи!». Квітень-травень щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, Вища учнівська Рада.
27. Започаткувати загальношкільні проекти: - «Сад випускника»; - «Троянда першокласника»; - дводенний фестиваль «Секрет щасливої родини» щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, Вища учнівська Рада.
28. Взяти участь у Всеукраїнських, районних, загальношкільних благочинних акціях та ярмарках «милосердя» : «Серце до серця», «Дай руку, першокласнику!», «Допоможи ближньому», «Назустріч мрії», тощо. щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, Вища учнівська Рада.
29. Взяти участь у обласному екологічному проекті-флеш-мобі- «Приєднайся до Дня довкілля – посади калину» (на відзначення 200-річчя від дня народження Т.Шевченка). 2014 рік Учнівський ,батьківський, педагогічний колективи.
30. На сторінках шкільної газети «В Контакті» відкрити рубрики : «Ми-патріоти…», «Майбутнє Єланеччини». систематично Педагог-організатор Волченко Н.В., Вища учнівська Рада, відповідальні за випуск газети.
31. На сайті школи створити веб-проекти «Музей он-лайн », «Газета он-лайн». Систематично Педагог-організатор Волченко Н.В.,керівник музею історії школи Чепурна-Травянко О.В., Вища учнівська Рада, відповідальні за випуск газети, екскурсоводи музею історії школи.
2.2. Фізкультурно-оздоровча і військово-спортивна діяльність.
1. Участь у районній спартакіаді допризовної молоді. Квітень, травень щорічно Вчителі фізичної культури та «Захисту Вітчизни», Вища учнівська Рада.
2. Участь у загальношкільному та районному конкурсах «Ну-мо, хлопці!» до Дня Збройних Сил України. Грудень, щорічно Вчителі фізичної культури та «Захисту Вітчизни», Вища учнівська Рада.
3. Проведення спортивно-прикладних змагань в рамках проведення місячника військово-патріотичного виховання. Лютий, щорічно Вчителі фізичної культури та «Захисту Вітчизни».
4. Проведення фізкультурно-патріотичного фестивалю «Нащадки козацької слави». Травень Вчителі фізичної культури та «Захисту Вітчизни».
5. Дні Здоров¢я та спортивні змагання з різних видів спорту. Згідно графіка спортивно-масових заходів Вчителі фізичної культури, Вища учнівська Рада.
6. Робота спортивних секцій. Систематично Керівники секцій та гуртків.
7. Участь у Всеукраїнському спортивно-масовому заході серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя». Щорічно Вчителі фізичної культури, Вища учнівська Рада.
8. Участь у Всеукраїнській військо-патріотичній спортивній грі «Зірниця». Щорічно Вчителі фізичної культури та «Захисту Вітчизни», Вища учнівська Рада.
9. Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військо-патріотичній спортивній грі «Сокіл» («Джура»). Щорічно Вчителі фізичної культури та «Захисту Вітчизни», Вища учнівська Рада.
10. Участь у Всеукраїнському фізкультурно-оздоровчому фестивалі «Козацький гарт». Щорічно Вчителі фізичної культури та «Захисту Вітчизни», Вища учнівська Рада.
11. Участь у загальношкільних заходах до Дня ЦО (за окремим планом). Щорічно Адміністрація школи, класні керівники, вчителі-предметники.
12. Участь у районних спортивних змаганнях . Систематич но Вчителі фізичної культури.
2.3. Краєзнавство
1. Пошукова робота, дослідницька робота благоустрою військових поховань (мікрорайон Заяр, с.Велідарівка), проведення пошукових робіт у місцях боїв Великої Вітчизняної війни під час визволення Єланця від німецько-фашистських загарбників. На протязі навчального року Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., класні керівники, вчителі історії, керівник музею історії школи Чепурна- Травянко О.В., Рада музею.
2. Участь учнів в науково-практичних конференціях по краєзнавству . Щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., керівник музею історії школи Чепурна-Травянко О.В., Рада музею.
3. Організація походів, екскурсій рідним краєм. Щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., класоводи, класні керівники, вчителі історії, керівник музею історії школи Чепурна- Травянко О.В., Вища учнівська Рада.
4. Участь у Всеукраїнській акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти». Щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., класні керівники, керівник музею історії школи Чепурна-Травянко О.В., Вища учнівська Рада.
5. Оновлення куточків бойової слави у класних кімнатах. Щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., вчителі історії, класні керівники, Вища учнівська Рада.
2.4. Суспільно-корисна праця
1. Благоустрій та прибирання закріпленої території школи,. 2-а, 4-а п’ятниці місяця Класні керівник.
2. Проведення генеральних прибирань класних кімнат. Щоп`ятниці Класні керівники.
3. Ремонти класних кімнат. Червень, щорічно Класні керівники.
4. Підтримання спортивного майданчика, смуги перешкод в належному стані. Протягом року Вчителі фізичної культури, завгосп
5. Операція «Турбота», «Милосердя», «Доброго ранку, ветеране!». Систематично Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор, класні керівники, Вища учнівська рада.

VІ. Фінансове забезпечення виконання Програми

Програма виконується за рахунок бюджетних коштів і позабюджетних джерел.

VІІ. Механізм виконання Програми та контроль за її виконанням .

Виконання Програми покладається на адміністрацію школи . Програма здійснюється за участю всіх учасників навчально-виховного процесу: учнівського, педагогічного,батьківського колективів та громади селища.

Контроль за виконанням Програми здійснює адміністрація Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів та Рада з військово-патріотичного виховання школи, які інформують про виконання Програми на загальношкільних зборах (конференціях), засіданнях батьківського всеобучу, на сторінках ЗМІ та сайтах школи, відділу освіти, молодіта спорту Єланецької РДА.

/Files/images/image (9).jpg

Загальний план

заходів з патріотичного виховання

Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

(на основі Концепції національно-патріотичного

виховання молоді)

№ з/п Завдання Концепції Зміст заходу Термін Виконавці
1 Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей Створювати належні умови для рівного доступу до якісної освіти. Вжити заходи для забезпечення організаційно-правових засад діяльності школи, їх належного кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення Постійно Заступники директора Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів з НВР Трубай О.О., з ВР Сулім С.В.
2 Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь У школі забезпечити розміщення державної символіки, виконання державного Гімну та підняття державного Прапора щопонеділка перед початком робочого тижня та під час проведення різноманітних урочистих зібрань, спортивних змагань, інших масових заходів Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.
Проведення в школі заходів до Дня Конституції України, Дня Державного Прапора України. Червень, Серпень Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.
Проводити урочисті акції вручення шістнадцятирічним юнакам і дівчатам паспортів громадянина України Жовтень, березень Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.
Проведення в школі правової освіти та виховання, направленої на розвиток у школярів почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків. Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники, вчителі історії та правознавства
Забезпечити проведення циклу заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України». Грудень 2014 Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., Бурлака С.М. (вчитель правознавства)
3 Сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу Проводити серед учнівської молоді освітню, інформаційну роботу з вивчення, популяризації національної історії та культури шляхом ознайомлення з об'єктами історичної та культурної спадщини України, області, міста, використовуючи активні форми роботи. Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники, вчителі історії та правознавства
4 Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації Проводити різноманітні творчі конкурси знавців української мови, літературні вечори. Постійно Вчителі української мови та літератури
Проводити заходи з відзначення Днів української писемності та мови Листопад Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники, вчителі української мови та літератури
Забезпечення участі у міських етапах конкурсу учнівської творчості відповідно до Указу Президента України «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», присвяченого Шевченківським дням під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої». Грудень Заступник директора з навчально-виховної роботиТрубай ОО., вчителі української мови та літератури
Забезпечення участі учнів в обласних конкурсах для школярів. Протягом року Заступник директора з навчально-виховної роботиТрубай ОО., вчителі української мови та літератури
5 Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини Організувати роботу щодо залучення учнів до вивчення історичного минулого, культури українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом проведення акцій, конкурсів, проектів патріотичного спрямування. Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники.
Забезпечити проведення в школі зустрічей, вечорів пам'яті, творчих конкурсів, походів шляхами бойової слави, з метою пропагування та виховання дітей та учнівської молоді на кращих зразках героїчної історії країни, славних бойових і трудових традицій старшого покоління Жовтень, квітень Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.,керівник музею історії школи Травянко-Чепурна О.В., класні керівники,
Забезпечення вивчення та узагальнення досвіду школи, окремих вчителів з питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Заступник директора з виховної роботи та керівник МО класних керівників Сулім С.В.
Забезпечити участь в щорічних конкурсах на кращу творчу та науково-дослідницьку, пошукову роботу серед учнівської молоді з вивчення невідомих сторінок історії та культури рідного краю, селища (фотографії, живопис, література, тематичні екскурсії), Постійно керівник музею історії школи Травянко-Чепурна О.В.,вчителі-предметники, класні керівники
Відзначення 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка (за окремим планом) Протягом року Педагогічний колектив школи
Взяти участь у обласних, районних заходах, спрямованих на формування духовних цінностей українського патріота Постійно Заступник директора з виховної роботи та керівник МО класних керівників Сулім С.В.
Забезпечення співпраці з радою ветеранів в організації проведення заходів до Дня Перемоги та інших пам’ятних дат. Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.
6 Відновлення і вшанування національної пам’яті У планах роботи школи передбачати заходи, відповідно до Календаря пам`ятних дат. Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.
Активізувати роботу музею історії школи, постійно поповнювати їх фонди новими матеріалами пошукової роботи учнів Постійно керівник музею історії школи Травянко-Чепурна О.В.,вчителі-предметники, класні керівники
Організувати у школі виставки фото- та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток українського державотворення. Постійно педагог-організатор Волченко Н.В.
Організувати у бібліотеці школи тематичні експозиції до Дня Захисника України та до Дня Збройних Сил України. Постійно Бібліотекар школи Маслова С.М.
Організувати виставки (покласні, загальношкільну), що розповідають про воїнів АТО. Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники.
8 Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби. Проведення днів відкритих дверей та «круглих столів» спільно з органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами. Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники.
Забезпечувати участь у спартакіадах допризовної молоді. Постійно Вчителі фізичного виховання Айрапетян А.А., Кравчук М.С., Антонов В.Г., Бурлака С.М.
9 Відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді
Взяти участь у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») та Всеукраїнській військово-патріотичної спортивній грі «Зірниця» ”
Відповідно до Положення про проведення ігор Вчителі фізичного виховання Айрапетян А.А., Кравчук М.С., Антонов В.Г., Бурлака С.М., вчитель «Захисту Вітчизни» Невідомий Л.В.
10 Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами Здійснювати у школі як форму виховної роботи шефський патронат між учнями молодших та старших класів Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники, ВУР
У планах роботи школи передбачати заходи з відзначення Дня Матері Травень Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники.
Підтримка та розвиток в колі молодіжного волонтерського руху, залучення школярів до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам. Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники.
Забезпечення участі школярів у заходах Всеукраїнського благодійного проекту «Добро починається з тебе», що проводиться Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000»; у заходах Всеукраїнської акції «Почуйте всі!», що проводиться Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники.
11 Консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання Брати участь у спільних урочистих зібраннях, святкуваннях, спортивно-масових заходах школи та селища, відзначення Дня селища Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники.
12 Сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій клубів, та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді Забезпечення взаємозв’язків з міськими управліннями, службами, освітніми, культурно-просвітницькими закладами, творчими спілками, громадськими організаціями з питань організації і підтримки різних форм дозвілля та зайнятості дітей і підлітків у позаурочний час Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники.
Підтримка та сприяння розвитку учнівського самоврядування . Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники.
Підтримка та сприяння розвитку державно- громадського управління освітою; забезпечення координації спільної діяльності адміністрації школи, батьків та учнів Постійно Педагогічний колектитв
13 Підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини Проводити благоустрої у школі на прилеглих територіях Під час місячників благоустрою та до початку навчального року Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники.
Здійснювати заходи зі збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, формування у населення екологічної культури і підвищення екологічної свідомості, розвитку у школі юннатівського руху, широкого залучення дітей та молоді до природно-заповідної справи Постійно Вчителі біології, класні керівники, класоводи
Організувати шефство школи, «зелених патрулів» над місцями поховань загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв голодомору та політичних репресій у селищі, мікрорайонах «Заяр», с.Велідарівка Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники.
14 Створення умов для розвитку громадянської активності, професіо-налізму, високої моти-вації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави У школі проводити різносторонню роботу щодо розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці учнівської молоді Протягом навчального року Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., педагогічний колектив
15 Сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я Забезпечити участь на всіх етапах масових заходів художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, національно-патріотичного, фізкультурно-оздоровчого, військового та спортивного напрямку Щороку Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники.
Організація та проведення заходів, направлених на збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя, навичок дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя Постійно Вчителі фізичного виховання, основ здоров’я
Сприяння участі школи, учнівської молоді в інноваційних просвітницько-оздоровчих превентивних програмах: «Рівний - рівному», «Майбутнє починається сьогодні», «Діалог», «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю», «Школа проти СНІД», «Захисти себе від ВІЛ» тощо. Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.,практичний психолог школи Бєлєнкова О.М., соціальний педагог Гунько О.М., класні керівники.
Участь у районних спортивних змаганнях, забезпечення участі обласних та спортивних змаганнях, зборах. Постійно Вчителі фізичного виховання
16 Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності Забезпечення проведення комплексу заходів з профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед дітей і підлітків. Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники.
Створити клуб «Патріот» та спрямувати його роботу на всебічний розвиток особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей, патріотичне виховання підростаючого покоління, відродження історичних та культурних традицій Українського народу Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.
Сприяння активізації діяльності педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві Постійно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники.

Директор Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів В.Я.Кравчук

/Files/images/1404575074_patriotychni-kartunky-3.jpg

Заходи по реалізації військово-патріотичного виховання

учнів Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

(на основі програми з військово-патріотичного виховання «Навчання доблесті та слави»

Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів)

№ пп Назва заходів Термін виконання Відповідальні
І.Заходи, направлені на військово-патріотичне виховання в урочний час
1. Проведення уроків, факультативів, засідань клубів, курсів за державними програмами з військово-патріотичного виховання: «Громадянська освіта», «Захист Вітчизни». Щорічно Вчителі з предметів: «Захист Вітчизни», «Історія України», «Я і Україна», «Українська література», «Світова література», «Художня культура», «Фізична культура» та курсу «Громадянська освіта», керівники факультативів.
2. Проведення інтегрованих уроків історії і літератури патріотичного спрямування. Щорічно Вчителі історії та літератури.
3. Проведення уроків у районному краєзнавчому музеї та бібліотеках: шкільній, районній дитячій та бібліотеці для дорослих. Щорічно Вчителі історії та літератури.
4. Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду із зазначеної проблеми. 2013-2018 роки Адміністрація школи, педагогічний колектив, рада з військово-патріотичного виховання.
5. Вивчення та апробація сучасних педагогічних технологій з військово-патріотичного виховання. 2013-2018 роки Заступник з виховної роботи Сулім С.В., педагогічний колектив.
6. Презентація науково-методичної літератури із військово-патріотичного виховання. 2013 рік Заступник директора школи з виховної роботи Сулім С.В., бібліотекар школи Маслова С.М.
7. Відзначення 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка (за окремим планом) 2014 рік Адміністрація школи, педагогічний, учнівський, батьківський колективи та громада селища.
ІІ. Позакласна діяльність, як умова виховання військового патріотизму
2.1.Проведення масових заходів.
1. Заходи, присвячені річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Квітень, травень щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, Вища учнівська Рада.
2. Проведення місячника військово-патріотичного виховання та тижня «Обов’язок. Відповідальність . Совість», присвяченого Дню збройних сил України. Щорічно Заступник директора з ВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.,вчителі-предметники, класоводи та класні керівники, Вища учнівська Рада.
3. Участь в шкільних і районних заходах до Дня Збройних Сил України. Грудень, щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, Вища учнівська Рада.
4. Організація зустрічей з випускниками школи,які навчалися чи навчаються у закладах військового спрямування. Щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, керівник музею історії школи Чепурна-Травянко О.В., Вища учнівська Рада.
5. Екскурсії до районного краєзнавчого музею учнів школи . Щорічно Класоводи, класні керівники, Вища учнівська Рада.
6. Участь у загальношкільних та районних заходах, присвячених річниці визволення Єланця від німецько-фашистських загарбників. Березень, щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, керівник музею історії школи Чепурна-Травянко О.В., Вища учнівська Рада.
7. Участь у загальношкільних та районних заходах, присвячених річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників . Жовтень, щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, керівник музею історії школи Чепурна-Травянко О.В., Вища учнівська Рада.
8. Участь у загальношкільних та районних заходах, присвячених виводу радянських військ з Афганістану. Лютий 2013-2018 років Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, Вища учнівська Рада.
9. Постійно діючі та тематичні виставки – огляди мемуарної та історичної літератури, огляди періодичних видань, літературні огляди «Шляхами війни», «Перемога одна на всіх», «Не забудемо ніколи!», «Обов’язок. Відповідальність. Совість», Протягом 2013-2018 років Бібліотекар школи Маслова С. М., Вища учнівська Рада.
10. Участь у районному та обласному фестивалі-конкурсі «Різдвяні канікули». Січень, щорічно Вчитель музики, педагог-організатор Волченко Н.В.
11. Участь у обласному фестивалі-конкурсі вокального мистецтва «Співай, Україно!». Березень, щорічно Вчитель музики, педагог-організатор Волченко Н.В.
12. Участь у обласному фестивалі-конкурсі народного танцю «Веселі черевички». Квітень, щорічно Керівник танцювального гуртка Андрєєва О.М.
13. Створення експозаційних стендів та наочності, присвячених 200-річчю від дні народження Т.Г.Шевченка Протягом 2014, 2015років Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., бібліотекар школи Маслова С.М., вчителі предметними.
14. Участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу художніх робіт «Доля дітей у роки Другої світової війни в малюнках учнів» Протягом навчального року Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В.,вчитель образотворчого мистецтва Мартинюк Л.С., Вища учнівська Рада.
15. Проведення історичних екскурсій, вечорів, зустрічів з ветеранами Великої Вітчизняної війни, літературно-історичних годин, уроків мужності, зустрічей поколінь тощо Систематично 2013-2018 роки Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, керівник музею історії школи Чепурна-Травянко О.В. Вища учнівська Рада.
16. Перегляд художніх, хронікально-документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну під рубрикою «Літопис Великої Перемоги» 2013-2018 роки Вчителі історії, класоводи, класні керівники, бібліотекар школи Маслова С.М.
17. Висвітлення у засобах масової інформації ( районна газета «Єланецький вісник», шкільна газета «В контакті», сайти школи, відділу освіти, молоді та спорту Єланецької РДА,сайти вчителів школи) хід заходів з військово-патріотичного виховання. Систематично Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники, Вища учнівська Рада.
18. Участь у Всеукраїнській інформаційно-профілактичній акції «Відповідальність починається з мене» Щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В.,вчителі історії, вчитель курсу «Громадянська освіта».
19. Робота волонтерських загонів Систематично Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., Вища учнівська Рада.
20. Робота військово-патріотичного клубу «Патріот». Систематично Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., керівник клубу,Вища учнівська Рада.
21. Робота клубу «Автограф». Систематично Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., керівник клубу,Вища учнівська Рада.
22. Участь у розширеному засіданні (учні, вчителі, громада селища, представники Єланецького районного військкомату) ради з військово-патріотичного виховання. 1 раз на семестр Адміністрація школи, рада з військово-патріотичного виховання.
2.2. Фізкультурно-оздоровча і військово-спортивна діяльність.
1. Участь у районній спартакіаді допризовної молоді. Квітень, травень щорічно Вчителі фізичної культури та «Захисту Вітчизни», Вища учнівська Рада.
2. Участь у загальношкільному та районному конкурсах «Ну-мо, хлопці!» до Дня Збройних Сил України. Грудень, щорічно Вчителі фізичної культури та «Захисту Вітчизни», Вища учнівська Рада.
3. Проведення спортивно-прикладних змагань в рамках проведення місячника військово-патріотичного виховання. Лютий, щорічно Вчителі фізичної культури та «Захисту Вітчизни».
4. Проведення фізкультурно-патріотичного фестивалю “Нащадки козацької слави”. Травень Вчителі фізичної культури та «Захисту Вітчизни».
5. Дні Здоров¢я та спортивні змагання з різних видів спорту. Згідно графіка спортивно-масових заходів Вчителі фізичної культури, Вища учнівська Рада.
6. Робота спортивних секцій. Систематично Керівники секцій та гуртків.
7. Участь у Всеукраїнському спортивно-масовому заході серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя». Щорічно Вчителі фізичної культури, Вища учнівська Рада.
8. Участь у Всеукраїнській військо-патріотичній спортивній грі «Зірниця». Щорічно Вчителі фізичної культури та «Захисту Вітчизни», Вища учнівська Рада.
9. Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військо-патріотичній спортивній грі «Сокіл» («Джура»). Щорічно Вчителі фізичної культури та «Захисту Вітчизни», Вища учнівська Рада.
10. Участь у Всеукраїнському фізкультурно-оздоровчому фестивалі «Козацький гарт». Щорічно Вчителі фізичної культури та «Захисту Вітчизни», Вища учнівська Рада.
11. Участь у загальношкільних заходах до Дня ЦО (за окремим планом) Щорічно Адміністрація школи, класні керівники, вчителі-предметники.
12. Участь у районних спортивних змаганнях . Систематично Вчителі фізичної культури.
2.3. Краєзнавство
1. Пошукова робота, дослідницька робота про Обеліски загиблим (мікрорайон Заяр, с.Велідарівка) під час визволення Єланця від німецько-фашистських загарбників. На протязі навчального року Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., класні керівники, вчителі історії, керівник музею історії школи Чепурна- Травянко О.В., Рада музею.
2. Участь учнів в науково-практичних конференціях по краєзнавству . Щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., керівник музею історії школи Чепурна-Травянко О.В., Рада музею.
3. Організація походів, екскурсій рідним краєм. Щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., класоводи, класні керівники, вчителі історії, керівник музею історії школи Чепурна- Травянко О.В., Вища учнівська Рада.
4. Участь у Всеукраїнській акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти» Щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., класні керівники,керівник музею історії школи Чепурна-Травянко О.В., Вища учнівська Рада.
5. Оновлення куточків бойової та трудової слави. Щорічно Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., вчителі історії, класні керівники, Вища учнівська Рада.
2.4. Суспільно-корисна праця
1. Проведення прибирання закріпленої території школи, благоустрій. 2-а, 4-а п’ятниці місяця Класні керівник.
2. Проведення генеральних прибирань класних кімнат. Щоп`ятниці Класні керівники.
3. Ремонти класних кімнат. Червень, щорічно Класні керівники.
4. Підтримання спортивного майданчика, смуги перешкод в належному стані. Протягом року Вчителі фізичної культури, завгосп
5. Операція “Турбота”, “Милосердя”, «Доброго ранку, ветеране!». Систематично Заступник директора з виховної роботи Сулім С.В., педагог-організатор, класні керівники, Вища учнівська рада.

Директор Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів В.Я.Кравчук

Додаток до заходів по реалізації військово-патріотичного виховання

учнів Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

(на основі програми з військово-патріотичного виховання «Навчання доблесті та слави»

Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів)

№ пп Назва заходів Термін виконання Відповідальні
Заходи, направлені на вшанування учасників АТО
1. Оформити у класних кімнатах «Куточок Слави», де розмістити інформацію про земляків-учасників АТО. постійно класоводи, класні керівники
2. В приміщенні школи встановити скриньку для збору благодійних коштів для підтримки воїнів АТО. постійно Заступник директора школи з ВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.
3. Провести уроки мужності,уроки патріотизму, години спілкування, уроки пам’яті, засідання за круглим столом, конференції, лекції, виховні години, бесіди, зустрічі з воїнами АТО. постійно Заступник директора школи з ВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники
4. Взяти активну участь у Всеукраїнських, обласних, районних акціях, проектах, присвячених підтримці воїнів АТО. постійно Заступник директора школи з ВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники
5. Переорієнтувати загальношкільні проекти «Троянда першокласника», «Посади сад», «Сад випускника» , «Шкільне подвір`я» на підтримку воїнів АТО та миру в Україні. постійно Заступник директора школи з ВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники
6. Організувати та провести загальношкільний ярмарок з залученням громади селища на підтримку воїнів АТО. Листопад 2014 рік Заступник директора школи з ВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники
7. Взяти участь у Всеукраїнських акціях «Голуб миру», «Лист пораненому», обласному навчально-виховному проекті «Дитячий оберіг для воїна». Вересень,жовтень 2014 рік Заступник директора школи з ВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники
8. Організувати поїздки учнівських колективів до військових частин, Миколаївського військового госпіталю з міні-концертами,дитячими подарунками (оберегами, листівками, малюнками тощо) постійно Заступник директора школи з ВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класоводи, класні керівники
9. Створити у музеї історії школи експозицію, присвячену «Небесній сотні» та подіям: «Майдан», АТО на Сході України. до 6 грудня 2014 року Заступник директора школи з ВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.,керівник музею історії школи Травянко-Чепурна О.В., класоводи, класні керівники
10. Провести пошуково-дослідницьку роботу по збору матеріалів про земляків-учасників АТО до 1 грудня 2014 року Заступник директора школи з ВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.,керівник музею історії школи Травянко-Чепурна О.В., класоводи, класні керівники
11. Організувати у рекреації школи (кабінети 10-12) виставку « Герої серед нас» (про земляків-учасників АТО ) Листопад, грудень 2014 рік Заступник директора школи з ВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.,керівник музею історії школи Травянко-Чепурна О.В., класоводи, класні керівники
12. Налагодити співпрацю з громадськими, благодійними, волонтерськими, релігійними організаціями з метою залучення коштів з небюджетних джерел для надання грошової і натуральної допомоги сім'ям постраждалих під час проведення АТО, які її потребують. Заступник директора школи з ВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.
13. Організувати «загони допомоги» для надання шефської допомоги сім`ям учасників АТО. Заступник директора школи з ВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.
14. Створити у шкільній бібліотеці постійно діючу виставку «Герої АТО. Фронтові долі». Заступник директора школи з ВР Сулім С.В., Бібліотекар школи Маслова С.М.
15. Висвітлення у засобах масової інформації ( районна газета «Єланецький вісник», шкільна газета «В контакті», сайти школи, відділу освіти, молоді та спорту Єланецької РДА,сайти вчителів школи) хід заходів. постійно Заступник директора школи з ВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В., класні керівники, класоводи

Директор Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів В.Я.Кравчук

Превентивно-правове виховання школярів

та профілактика правопорушень

в Єланецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів

Необхідність формування громадянського суспільства в нашій державі висунула на чільне місце всього суспільного життя проблему виховання громадянина України, здатного жити в правовій державі. Тому сьогодні багато науковців, учителів, викладачів звертаються до проблеми визначення психолого-педагогічних засад правового виховання та правової освіти дітей.

Одним з основних напрямків реформування виховного процесу Державна національна програма «Освіта(Україна ХХІ ст.)» визначила необхідність забезпечення в кожному навчально-виховному закладі відповідних умов для розвитку фізично і психічно здорової особистості, запобігання пияцтву, наркоманії, насильству, іншим асоціальним явищам, що негативно впливають на здоров’я людей, профілактики підліткової злочинності.Тому, основною метою превентивного виховання в Єланецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів є: формування правової освіти учнів, учителів, батьків, профілактика протиправних дій, скоєння правопорушень неповнолітніми.

Основними задачами адміністрації школи та педагогічного колективу є:

- проводити профілактичну роботи з попередження правопорушень шляхом проведення позакласних заходів, тижнів правових знань;

- формувати правову культуру учнів, надавати знання, практичні навички з питань захисту прав та свобод, виховувати законослухняного громадянина;

- виховувати правову культуру батьків шляхом проведення батьківського всеобучу;

- через психопедагогічні заходи сприяти попередженню жорстокого поводження

в родині;

- забезпечити умови навчання для всіх учнів на початку навчального року, семестру шляхом проведення акцій «Урок», «Велика перерва», «Дозвілля», операція «Сім’я» (відвідування родин, складання соціальних паспортів та актів обстежень).

- забезпечити попередження пропусків занять учнями без поважної причини шляхом контролю з боку класних керівників, проведення профілактичних заходів.

На основі практичного досвіду сформувалася трирівнева структура організації роботи з профілактики правопорушень

1.Перший рівень – соціальна профілактика, спрямована на збереження здоров’я дітей. Попередження негативного впливу факторів соціального і природного середовища. Однієюз основних ланок у цьому питанні є правовиховна робота серед учнів середнього і старшого шкільного віку.

2.Вторинна профілактика – направлена на виявлення негативних змін у поведінці дитини, попередження подальшого їх розвитку.

3.Третинна профілактика – цілеспрямована робота з учнями, схильними до правопорушень, має цілком індивідуальний характер.

Важливу роль в організації правової роботи здійснює рада при директорові школи в складі директора школи, заступника директора з навчально-виховної роботи,заступника з виховної роботи, педагога-організатора, голови батьківського комітету. Розглядаються різноманітні питання: ведення обліку відвідування учнями школи, взяття на облік неблагополучних сімей, закріплення за учнями схильними до правопорушень, наставників з числа педагогів, проблеми працевлаштування випускників школи, робота Центру з питань профілактики правопорушень, організація батьківських зборів, проблеми правильного використання учнями вільного часу. Кожне з цих питань потребує клопіткої роботи протягом навчального року, координації всіх служб школи, зв’язку з державними органами і суспільними організаціями. Адміністрація школи контролює роботу Центру з профілактики правопорушень, який очолює заступник директора з виховної роботи.Засідання штабу відбувається один раз на місяць. Члени Центру допомагають класним керівникам залучити учнів схильних до правопорушень до гурткової роботи.Організовує проведення лекцій (щомісяця)про вплив алкоголю, наркотиків на фізичне та соціальне здоров’я підлітка, а також лекторію (двічі на семестр) «Молодь і закон». Членами Центру проводяться рейди-перевірки по відвідуванню учнями школи, використання вільного часу. Двічі на семестр проводяться тренінгові заняття для батьків «Алкоголь ісім`я», «Шкідливі звички – наслідування негативної поведінки батьків». Центр підтримує зв'язок з класними керівниками і вчителями - предметниками.Учні середніх і старших класів 70% охоплені гуртковою роботою. В школі діють гуртки: спортивні- футбол, баскетбол, хорового співу,вокального співу (молодша вокальна група, середня вокальна група).

Форми і методи проведення

профілактичної роботи з учнями

В школі на основі річного плану роботи школи розроблено план по правовому вихованню учнів .Поновлено списки неблагонадійних сімей. Учнів схильних до правопорушень в школі-20, на обліку в районній КМ учні школи не обліковуються вже 2 роки,тому що ведеться значна профілактична робота з усіма учнями школи. Постійно проводяться рейди «Перерва», «Дозвілля», «Урок», «Підліток».

Згідно з річним планом роботи школи, плану роботи по правовому вихованню проведено в жовтні місячник правових знань. Протягом місячника було проведені такі виховні заходи.

1.Правова вікторина для учнів 8 -11 класів-вчитель правознавства Бурлака С. М.

2.Година спілкування з елементами тренінгу та рольового моделювання «Привіт! Я конфлікт!» для учнів 8-11-практичний психолог школи Бєлєнкова О.М.

3.Година спілкування з елементами інтерактивних методик «Толерантність»-класний керівник 10 кл. Гунчак Н.В.

4.Виховна година «Перше й останнє знайомство з Кримінальним кодексом України»-класни керівник 8-А класу Чемердовська Л.П.

5.Виховна година «Захистіть мене від лиха і зла, бо я ще дитинка мала»- класовод 1-Б класу Хабарова Т.П.

6.Виховна година «Права та обов’язки дітей»-класовод 3-А класу Палієнко В.В.

7.Виховна година «Не втомлюймось жити»-класний керівник 6-А класу Гунько О.М.

8.Виховна година «Закон і право»-класний керівник 7-А класу Фоміна Г.Я.

9.Диспут «Бачити зло і мовчати-вчиняти злочин»-класний керівник 11 класу Трубай О.О.

10.Правовий тренінг «Мир і дружба-не дива, або знай свої права» - класовод 4-В класу Табунщик М.А.

11.Виховна година «Конституція України в моєму житті»-класовод 2-В класу Клименко І.В.

12.Навчально-виховна гра «Казкова правознавча лотерея» для учнів початкових класів –педагог-організатор Волченко Н.В.

13.Конкурс для учнів 5-6 класів «Правове лото»-вчитель історії Турчевська Н.П.

14.Гра-експрес на правову тематику «Знаємо, виконуємо, діємо» для учнів 7-8 класів-класний керівник 8-Б класу Браїло В.В.

Учні 8 -11 класів беруть активну участь у роботі диспут-клубу «Дебати», роботу якого організовує вчитель історії і правознавства Бурлака С. М.

Заступник директора школи з ВР Сулім С.В. разом з педагогом -організаторомВолченко Н.В. та Центром правопорядку ВУР (вища учнівська рада) за окремою програмоюпроводять уроки громадянської освіти серед учнів 3-6 класів.

На засіданні ШМО класних керівників розглядалось питання «Громадянське виховання».

В школі крім місячника правових знань проводився тиждень правових знань , постійно проводяться бесіди, лекції, виховні години, диспути, дебати, тренінгові заняття.

1.Виховна година «Наш закон-наша сила»-провела класовод 2-Б класу Мартинюк Н.В.

2.Виховна година «Право людини на життя, свободу,недоторканість»- провів класний керівник 5-Б классу Ступка С.Г.

3.Виховна година у 9 класі «Права і обов’язки2- провів класний керівник Бєлєнкова О.М.

4.Виховний захід «Суд над Спиртом Пяничем Алкоголем, або Викрадач розуму та здоровя»-провела заступник директора з ВР Сулім С.В.

5.Виховна година у 7-Б класі «Всі люди народжуються вільними»-класний керівник Бурлака С.М.

6.Правознавчий конкурс «На терезах Феміди»-класний керівник 10 класу Гунчак Н.В.

7.Бесіда «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» - провів класний керівник 5-А класу Усик Т.В.

8.Конференція «Діти: Злочин і кара» - провела класний керівник 6-Б класу Боднарук І.В.

В школі обладнано куточок національної символіки, куточок правових знань, щомісяця випускається шкільна газета «ВКонтакті». В класах також розміщені куточки національної символіки., правила для учнів, інформаційні куточки, Конституція України.

Вчитель біології Ступка С.Г. щомісяця проводить заняття лекторію народного університету «Здоров’я», який систематично і 100 % відвідують учні 8-11 класів та батьки.

В школі створено банк даних на неповнолітніх, розроблені і реалізуються заходи на виконання Комплексної програми профілактики правопорушень на 2013 – 2018 роки,заходи на виконання листа управління освіти і науки України «Про попередження вживання учнями алкогольних напоїв», заходи щодо проведення антинікотинової роботи серед дітей та учнівської молоді».

Адміністрація і педагогічний колектив школи приділяють велику увагу зв’язкам школи з правоохоронними органами району, та управлінням юстиції , лікарями, службою в справах сім’ї та молоді.Протягом навчального року проводяться зустрічі: з начальником КМ РВ УМВС України в Миколаївській області Антонюком В.В., інспектором Кравченко Н.М., дільничним інспектором Євстратенком Т.Г.Під час проведення місячника боротьби зі СНІДом і розповсюдженням наркотичних речовин проводяться зустрічі з лікарем-дерматологом Єланецької ЦРЛ Минець О.І, яка провела для учнів та батьків лекції про попередження зараженню СНІДом. Спільно з депутатами Єланецької селищної ради систематично педагогічні працівники проводять обстеження сімей пільгових категорій та сімей соціального ризику.

У школі вчителем історії та правознавства Бурлакою С.М. проводиться викладанняпредмету «Основи правознавства» .Сергій Миколайович проводить значну просвітницьку роботу серед учнів та батьків, опрацьовує з ними нормативно-правові документи, зокрема: «Загальну декларацію прав людини», «Декларацію прав дитини», Конвенцію ООН «По права дитини» у формі лекцій та бесід. Постійно поновлює матеріали куточка правових знань.

Початкові знання з правових питань учні отримують з курсу « Я і Україна. Громадянська освіта» ще в 3 класі . Курс «Основи здоров’я»5,6,7 класів також передбачає вивчення тем правоосвітньої тематики.

В школі організовано роботу малого кінозалу,який відвідують після уроків всі учні школи .В цьому навчальному році учні школи переглянули такі фільми та слайди з правової тематики «Торгівля людьми», «Україно-це твої символи»,«Моя Україна, червона калина», «Безпритульні діти»,«Ми різні – ми рівні».

У школі діє психолого-педагогічна служба до складу якої входять:

-заступник директора школи з ВР Сулім С.В.;

-практичний психолог школи Бєлєнкова О.М.;

- соціальний педагог Гунько О.М. Робота психолого-педагогічна служби є складовою реабілітаційного компоненту у структурі педагогічної системи.

Головна мета соціально-педагогічної служби-здійснення організаційно-методичного забезпечення процесу комплексної реабілітації вихованців закладу.

Напрямки роботи психолого-педагогічна служби

· організація роботи медико-педагогічного консиліуму

· організація корекційно-розвивальної роботи

· оптимізація реабілітаційно-педагогічної діяльності, розробка і апробація реабілітаційно-орієнтованих програм

· участь у формуванні освітнього простору закладу, збагаченого реабілітаційними впливами

· участь у роботі творчої лабораторії реабілітаційної педагогіки; проектування, моделювання, відслідковування інноваційних процесів

· сприяння запровадженню змістово-технологічних засад реабілітаційної педагогіки; пропаганда ідей педагогіки і психології життєтворчості серед педагогічного колективу, вихованців

· допомога вчителям, вихователям, керівникам творчих об’єднань, вихованцям в опануванні інноваційними технологіями

· участь у роботі закладу з підготовки та перепідготовки кадрів для забезпечення реабілітаційного компоненту системи освіти, розробка програм з методик соціально-педагогічної діяльності

· участь у методичній роботі закладу

· організація соціально-педагогічного моніторингу

· створення інноваційного банку реабілітаційно-педагогічних технологій

Кадровий склад психолого-педагогічної служби

· Соціальний педагог

Напрямки діяльності

- розвиток життєвої компетентності вихованців

- допомога дітям, які мають труднощі у навчанні

- робота з дітьми групи ризику та корекція поведінки

- особистісно-зорієнтована профорієнтація

· Практичний психолог

Форми роботи

- Тренінг особистісного зростання

- Тренінг комунікативності

- Ігровий психотренінг

- Школа лідерів

Види діяльності

1. Проведення корекційно-розвивальних занять з ранньої соціальної реабілітації дітей, які мають особливості психофізичного розвитку:

- соціально-трудова адаптація

- розвиток мовних навичок

- розвиток емоційної сфери

- розвиток сенсорної інтеграції

- формування про-соціальної поведінки

- розвиток когнітивних умінь

2. Психосоматична реабілітація методами арттерапії

3. Навчання методам самодопомоги, боротьби із хворобою

4. Ознайомлення з предметами:

- “Самоорганізація навчальної діяльності”

- “Самоорганізація особистості”

- Техніка читання, письма та розвиток зв’язного мовлення”

- “Формування обчислювальних навичок”

- “Дивовижний світ знань”

- “Ігровий психотренінг”

- “Валеологія”

- “Основи безпеки життєдіяльності”

- “Основи професійного самовизначення”

/Files/images/foto/IMG_1816.jpg

Психолого-педагогічний супровід учнів,

що потребують особливої психолого-педагогічної уваги:

– Визначення причин труднощів дітей та учнів різних категорій, індивідуальна діагностика учнів, які потребують особливої психолого-педагогічної уваги;

– Корекційно-відновлювальна і розвивальна робота з учнями вищезазначених категорій (індивідуальна /групова);

– Просвітницька робота з педколективом навчального закладу з питань взаємодії педагогів і працівників психологічної служби у профілактиці;

– Просвітницька робота з сім'ями важковиховуваних дітей (консультації, відвідування вдома);

– Взаємодія з адміністрацією навчального закладу у профілактиці негативних явищ у дитячому та учнівському середовищі (рада профілактики, малі педради тощо);

– Взаємодія з інспекцією у справах неповнолітніх, соціальною службою та іншими організаціями з питань профілактики злочинності та проявів насилля серед учнівської молоді, попередження дитячої безпритульності і бездоглядності тощо.

Педколектив школи приділяє велику увагу правовій освіті батьків. Виховання в сім'ї-осно­ва суспільного розвитку. Моральні цінності,які панують в сім'ї, відображаються на майбутньо­му житті молодої людини. Школа щодо цього питання виходить з принципу єдності шкільного і сімейного виховання та координації спільних дій. Батьки потребують певних правових знань. Школа усвідомлює, що немає однакових сімей, а тому існують відмінності у вихованні. Часто батьки чинять антисоціально (алкоголізм ,наркоманія, кримінальні правопору­шення). Все це діти бачать і повторюють дії батьків та дорослих. Система роботи з батьками є ба­гатогранною, послідовною, містить індивідуальні і групові форми.

/Files/images/foto/DSCN3784.JPG

Кожен класний керівник повинен протягом І чверті навчального року відвідати учнів вдома, ознайомитися зі станом матеріально-побутових умов, провести бесіду з батьками. Вчитель му­сить знати не тільки характер учня, але і особливості взаємовідносин в сім'ї. Батьки зобов'язані виховувати своїх дітей, турбуватися про їхнє здоров'я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання і підготовку до життя і праці. Класний керівник постійно підтримує зв'язок з сім'єю і при здійсненні учнем правопорушення проводить профілактичну роботу, а в більшості випадків сприяє його попередженню разом з батьками.

Під час проведення батьківських зборів було прочитано лекції: «Батьківський авторитет»,«Психологія поведінки підлітка»,«Права та обов'язки батьків у вихованні дітей».

/Files/images/foto/IMG_3317.JPG

Проведена зустріч батьків з працівниками правоохоронних органів району. Дирекція школи про­вела виїзні засідання з метою обстеження житлово-побутових умов учнів. Спільно з батьківським ко­мітетом проведено рейди перевірки сімей,що пе­ребувають на внутрішкільному обліку. Школа практикує надання допомоги учням, які проживають у сім’ях з складними життєвими обставинами, проходить щорічна акція «Допоможи ближньому».У школі офор­млено картотеку на кожну сім'ю дитини, яка перебуває на внутрішкільному обліку. Груповими фор­мами правового виховання батьків є батьківський лекторій, загальношкільна батьківська конферен­ція, проведення родинних свят, змагання «Тато, мама і я-дружна сім'я».

Кожен класний керівник в плані виховної роботи передбачає розділ «Правоосвітня робота». В якому планується робота не лише з учнями , а і з батьками.Класні керівники планують заходи, щодо виявлення сімей, які потребують посиленої уваги з боку громадськості, школи, постійно проводять обстеження таких сімей та складають акти. Для сімей соціального ризику заплановано ряд бесід на правову тематику.Плануючи роботу батьківського комітету школи, ради школи,піклувальної ради школи завжди визначаються питання правоосвітньої роботи.

/Files/images/foto/image.jpg

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор Єланецької

ЗОШ І-ІІІ ступенів

В.Я.Кравчук

ПЛАН

роботи Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

на зимових канікулах

30.12.2015–10.01.2016

Дата Час Назва заходу Клас, місце проведення Відповідальний
30.12 9.00 Засідання клубу любителів книги«Свята та обряди зимового циклу» учні 3-іх та 4-их класів шкільний бібліотекар Маслова С.М.
10.00 Конкурсна програма «Котився колобок по зимовим казочкам» учні 2-их класів класоводи 2-их класів
10.00 Привітання мешканців будинку для людей похилого віку з Новим роком Будинок для людей похилого віку ЗВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.
11.00 Святкова програма «Зимові візерунки» учні 5-их класів класні керівники 5-их класів
11.00 Підготовка до районного фестивалю «Різдвяні канікули» актова зала ЗВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.
12.00 Спортивні змагання з футболу (молодші школярі) 2-4 класи вчитель фізичної культури Кравчук М.С.
13.00 Спортивні змагання (підготовка до «Олімпійського лелеченя») учні 6-7 класів вчитель фізичної культури Айрапетян А.А.
04.01 9.00 Засідання клубу любителів книги «Свята та обряди зимового циклу» учні 1-их та 2-их класів шкільний бібліотекар Маслова С.М.
10.00 Розважально-ігровапрограма «Зимовий серпантин» учні 3-іх класів класоводи 3-іх класів
10.00 Засідання клубу «Чарівний пензлик» всі бажаючі вчитель образотворчого мистецтва
11.00 Святковий кінозал та конкурс малюнків «Чарівна мультляндія» учні 6-их класів класні керівники 6-их класів
11.00 Підготовка до районного фестивалю «Різдвяні канікули» актова зала ЗВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.
12.00 Спортивні змагання з футболу (молодші школярі) 2-4 класи вчитель фізичної культури Кравчук М.С.
13.00 Змагання з баскетболу учні 8-9 класів вчитель фізичної культури Айрапетян А.А.
05.01 9.00 Засідання клубу любителів книги «Книжкова лікарня» учні 4-их та 3-іх класів шкільний бібліотекар Маслова С.М.
10.00 В майстерні Діда Мороза-виготовлення новорічних сувенірів,подарунків для воїнів АТО та їх родин. учні 4-их класів класоводи 4-их класів
11.00 Підготовка до районного фестивалю «Різдвяні канікули» актова зала ЗВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.
11.00 Новорічна інтелектуальна програма «Щасливий випадок» учні 8-их класів класні керівники 8-их класів
12.00 Спортивні змагання з футболу (молодші школярі) 2-4 класи вчитель фізичної культури Кравчук М.С.
13.00 Спортивні змагання (підготовка до «Олімпійського лелеченя») учні 6-7 класів вчитель фізичної культури Айрапетян А.А.
06.01 9.00 Засідання клубу любителів книги «Книжкова лікарня» учні 5-их класів шкільний бібліотекар Маслова С.М.
10.00 Казковий марафон «Країна чарівних казок» учні 1-их класів класоводи 1-их класів
11.00 Ток-шоу «Новорічний калейдоскоп» учні 9-11класів класні керівники 9-11 класів
11.00 Підготовка до районного фестивалю «Різдвяні канікули» актова зала ЗВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.
12.00 Спортивні змагання з футболу (молодші школярі) 2-4 класи вчитель фізичної культури Кравчук М.С.
13.00 Спортивні змагання (підготовка до «Олімпійського лелеченя») учні 6 класів вчитель фізичної культури Айрапетян А.А.
08.01 9.00 Засідання клубу любителів книги «Щедрик,щедрик, щедрівочка…»(розучування колядок та щедрівок) учні 4-5 класів шкільний бібліотекар Маслова С.М.
10.00-12.00 Робота музею історії школи всі бажаючі керівник музею Травянко-Чепурна О.В.
10.00 Усний журнал «Новий рік та Різдво в різних країнах» учні 7-их класів класні керівники 7-их класів
11.00 Вікторина «New Year in England» учні 9-11 класів вчителі іноземної мови
11.00 Підготовка до районного фестивалю «Різдвяні канікули» актова зала ЗВР Сулім С.В., педагог-організатор Волченко Н.В.
12.00 Спортивні змагання з футболу (молодші школярі) 2-4 класи вчитель фізичної культури Кравчук М.С.
13.00 Спортивні змагання (підготовка до «Олімпійського лелеченя») учні 6 класів вчитель фізичної культури Айрапетян А.А.
Районний будинок творчості школярів працює
щодня (крім вихідних та святкових днів)
з 10.00 до 16.00
Кiлькiсть переглядiв: 1843

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.